Behörighet

bkr per-logo


Vi har genomgått utbildning i byggkeramikrådets branschregler, BBV, och har därmed våtrumsbehörighet enligt reglerna.

Plattsättare som utför tätskiktsarbete skall kunna visa en behörighetslegitimation. Företagen är även medlemmar i PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening. Företaget utfärdar efter avslutat tätskiktsarbete ett kvalitetsdokument, bilaga A till BBV.

Auktoriseringen innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.

Mer information finns på www.bkr.se

våtrumsbehörighet-montering

Frågor och svar

Vad innebär det att ett företag är behörigt?
Ett behörigt företag har genomgått BKR,s kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Vad kan jag kräva av ett behörigt företag?
Att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 11. Entreprenören skall till beställaren lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsamans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem.
Är det ett lagkrav att man måste följa branschreglerna?
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.
Vad bör man tänka på när man anlitar och skriver avtal med en entreprenör?
Upprätta om möjligt alltid ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, materialval, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor. Med ett noggrant utformat avtal minskar risken för oenighet om vad som överenskommits. Använd gärna Hantverksformuläret vid upprättandet av avtalet. Formuläret går att ladda ner via länken ovan.

Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser-hantverksformuläret som gäller.

Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?
Tvättstuga, gästtolett samt rum med vv-beredare skall förses med tätskikt på golvet. Tätskiktet viks upp ca 50 mm på väggen. På väggen behöver man inte tätskikta.
Kan man byta enstaka plattor?
Ja, det kan gå.

Torra utrymmen:
För att säkerställa att angränsande plattor inte blir skadade bör man kratsa ur fogen runt plattan innan den mejslas bort. Använd skyddsglasögon.

Våta utrymmen:
Här måste man även säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar.
Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot bryta och reparera ett tätskikt.
Vi hänvisar till texten i den röda ruta på sid 3 i Branschreglerna BBV.

Kan man sätta ett nytt lager keramik utanpå/ovanpå den gamla keramiken?
Det kan fungera men är egentligen en fråga om materialval och skall därför alltid stämmas av med materialtillverkaren.

I våtutrymmen måste man säkerställa att det bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten keramik.

Branschreglerna beskriver inte en konstruktion med dubbla lager keramik. Man kan följdaktligen inte hävda att man följt reglerna Däremot kan fortfarande branschreglernas funktionskrav vara uppfyllda. (Att det är tätt).

Viktigt: om denna metod används för att rätta till ett bakfall så är inte problemet löst i grunden. I branschreglerna framgår under punkt 5.1.1 att golvlutning mot avlopp skall finnas såväl i underlag för tätskikt som i ytskiktet.

Varför måste äldre brunnar bytas när våtrummet renoveras?
1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Bl.a. blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.

Därför skall alltid brunnar äldre än från 1990 bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt.